آخرین اخبار http://old.tebyan-golestan.ir/ آخرین اخبار اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان FA خانه http://old.tebyan-golestan.ir/Images/RssLogo.gif http://old.tebyan-golestan.ir/ اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان Copyright اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان , 637388458613307128 20 Intech فعالیت ۶۰ موسسه ی قرآنی در گلستان حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد از فعالیت 60 موسسه ی قرآنی در گلستان خبر داد و افزود این رقم باید به 190 موسسه ی قرآنی برسد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%db%b6%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23350.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/26 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%db%b6%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23350.aspx ۲۷۰ خانه قرآنی ‌شهری و روستایی در استان گلستان فعالیت می‌کنند 270 خانه قرآنی ‌شهری و روستایی در استان گلستان فعالیت می‌کنند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%db%b2%db%b7%db%b0-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%e2%80%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-23352.aspx 2018/5/26 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%db%b2%db%b7%db%b0-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%e2%80%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-23352.aspx فعالیت ۱۵۰ مسجد، حسینیه و خانه قرآن گنبد در برنامه های ماه رمضان ارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی گنبد از همکاری 150 مسجد، هیئت، حسینیه، خانه قرآن و سایر تشکل های دینی وابسته در برگزاری برنامه های ماه رمضان در این شهرستان خبر داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b5%db%b0-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%d8%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-23353.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/26 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b5%db%b0-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%d8%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-23353.aspx اعزام ۶۰ مبلغ به مناطق مختلف آزادشهر در ماه رمضان کارشناس فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی آزادشهر از اعزام 60 مبلغ به مناسبت ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف این شهرستان داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b6%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-23354.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/26 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b6%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-23354.aspx ماه رمضان ماه توبه و مغفرت است حجت‌الاسلام حمزه جیرانی گفت: ماه رمضان ماه توبه و مغفرت است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%81%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23347.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/24 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%81%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23347.aspx کرسی تلاوت قرآن در ۹ شهر گلستان برگزار می‌شود حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد گفت:کرسی تلاوت قرآن در ۹ شهر گلستان برگزار می‌شود. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-23348.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/24 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-23348.aspx برگزاری دوره آموزشی شبکه وامنیت اطلاعات درسازمان ها درگلستان دوره آموزشی شبکه وامنیت اطلاعات درسازمان ها ویژه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی درگرگان برگزارشد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23349.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/24 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23349.aspx حضور روحانیون در ۱۱۰۰ نقطه استان گلستان در ماه مبارک رمضان مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان ازحضور روحانیون در ۱۱۰۰ نقطه استان گلستان در ماه مبارک رمضان خبرداد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b1%db%b0%db%b0-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-23343.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b1%db%b0%db%b0-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-23343.aspx برگزاری اولین جلسه شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته گلستان در سال۹۷ ولین جلسه شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته گلستان در سال97 برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%b9%db%b7-23344.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%b9%db%b7-23344.aspx تشریح برنامه های ماه مبارک رمضان در آزادشهر مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان گفت:15نفراز علمای اهل سنت این شهرستان به مشهد مقدس اعزام شدند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-23337.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-23337.aspx بهره مندی ۱۰ هزار مینودشتی از ویژه برنامه های نیمه شعبا 10 هزار نفر از برنامه های فرهنگی و مذهبی اداره تبلیغات اسلامی مینودشت ویژه ولادت امام زمان(عج)بهره بردند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/مینودشت-129/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7-23338.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/مینودشت-129/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7-23338.aspx مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان گفت15نفراز علمای اهل سنت این شهرستان به مشهد مقدس اعزام شدند. اعزام ۱۵نفراز علمای اهل سنت شهرستان رامیان به مشهد مقدس http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/رامیان-127/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa15%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af.-23339.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/رامیان-127/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa15%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af.-23339.aspx ۱۰۰ برنامه ویژه نیمه شعبان درکردکوی برگزارشد حجت‌الاسلام غلامحسین محمودی گفت: 100برنامه ویژه نیمه شعبان و جشن ولادت امام رمان(عج)در مساجد و حسینیه ها و هیئات مذهبی کردکوی برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-23340.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-23340.aspx عزام ۱۵ مبلغ به مراسم های نیمه شعبان در کلاله مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی کلاله از اعزام 15 مبلغ به جشن های نیمه شعبان در شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b1%db%b5-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-23341.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b1%db%b5-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-23341.aspx برگزاری ۲۰۰ عنوان برنامه فرهنگی به مناسبت نیمه شعبان در شهرستان مینودشت حجت‌الاسلام سیدخلیل صفی الحسینی از برگزاری 200 عنوان برنامه فرهنگی ومذهبی به مناسبت نیمه شعبان درشهرستان مینودشت خبر داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/مینودشت-129/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa-23342.aspx اخبار شهرستان ها 2018/5/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/مینودشت-129/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa-23342.aspx برنامه های قرآنی در جامعه به توجه بیشتر نیاز دارد http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-23328.aspx اخبار شهرستان ها 2018/4/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-23328.aspx شهید آوینی هنر اسلامی را به هنر شهادت گره زد http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%88%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%af-23331.aspx اخبار شهرستان ها 2018/4/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%88%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%af-23331.aspx قدیر مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان از برگزار کنندگان اعتکاف در علی آبادکتول حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در دیدار با رئیس تبلیغات اسلامی علی آبادکتول از برگزارکنندگان این مراسم معنوی تقدیر کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/علی-آباد-128/%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%84-23332.aspx اخبار شهرستان ها 2018/4/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/علی-آباد-128/%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%84-23332.aspx بهره مندی ۴۰ هزار کردکوئی از فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی در سال ۹۶ رئیس اداره تبلیغات اسلامی کردکوی از بهرمندی 40 هزار نفر از فعالیت های متنوع سال 96 در این شهرستان خبر داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%db%b4%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b6-23334.aspx اخبار شهرستان ها 2018/4/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%db%b4%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b6-23334.aspx برگزاری مراسم اعتکاف در ۱۷ مسجد شهرستان گنبد رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبد کاووس از برگزاری مراسم اعتکاف در 17 مسجد شهرستان خبر داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b7-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-23335.aspx اخبار شهرستان ها 2018/4/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b7-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-23335.aspx دو روز مانده به برگزاری کنگره شعر اهل بیت(ع) مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: دو روز به برگزاری کنگره شعر اهل بیت باقی مانده است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa(%d8%b9)-23320.aspx اخبار سازمانی 2017/2/4 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa(%d8%b9)-23320.aspx داوران بخش فیلم و عکس نخستین سوگواره ملی رسانه ای سفینه النجاة http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a9-23315.aspx اخبار شهرستان ها 2017/1/31 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a9-23315.aspx ولایت فقیه ضامن بقای انقلاب اسلامی است حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد گفت: ضامن بقای انقلاب اسلامی ولایت فقیه است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23317.aspx اخبار سازمانی 2017/1/31 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23317.aspx روحانیون در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذار هستند مدیرکل امور فرهنگی و رسانه سازمان تبلیغات اسلامی کشور، گفت: روحانیون در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذار هستند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-23310.aspx اخبار سازمانی 2017/1/28 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-23310.aspx سپاه بعنوان حافظ دستاورد های انقلاب اسلامی، عرصه ی وسیعی را به وسعت انقلاب برای خود ایجاد کرده است فرمانده سپاه نینوا گلستان در جمع پایوران سپاه نینوا گفت: دشمن به صورت مداوم خود را در جهتی تنظیم می کند که ما در مقابل تهدیدات او قرار بگیریم تا از اهداف اصلی انقلاب اسلامی دور بمانیم اما اقدامات پیشگیرانه سپاه توانسته تهدیدات را در نطفه خفه کند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%db%8c-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23308.aspx اخبارعمومی 2017/1/21 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%db%8c-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23308.aspx دشمن از ناحیه انقلاب فرهنگی سیلی محکمی خورد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به اینکه دشمن از ناحیه انقلاب فرهنگی سیلی محکمی خورد، گفت: برای همین دشمن خودش را تجهیز کرد که با این انقلاب در قامت تهاجم فرهنگی بجنگد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-23307.aspx اخبار سازمانی 2017/1/20 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-23307.aspx برگزاری نخستین سوگواره ملی رسانه ای سَفینَةُ النَّجاةِ با موضوع اربعین حسینی در گرگان نخستین سوگواره ملی رسانه ای سَفینَةُ النَّجاةِ با موضوع اربعین حسینی در گرگان برگزار خواهد شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%8e%d9%81%db%8c%d9%86%d9%8e%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8e%d8%ac%d8%a7%d8%a9%d9%90-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-23295.aspx اخبار سازمانی 2017/1/19 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%8e%d9%81%db%8c%d9%86%d9%8e%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8e%d8%ac%d8%a7%d8%a9%d9%90-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-23295.aspx ۲۶ دی نشان ایستادگی مردم در مقابل رژیم شاهنشاهی بود حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد گفت:۲۶ دی نشان مقاومت و ایستادگی مردم در مقابل رژیم شاهنشاهی بود. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%db%b2%db%b6-%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af-23290.aspx اخبار سازمانی 2017/1/15 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%db%b2%db%b6-%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af-23290.aspx متاسفانه بعضی ها حریم شخصیت بزرگ آیت الله هاشمی را شکستند آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نمازجمعه شهرستان گرگان با قرائت خطبه های 175 نهج البلاغه اظهار کرد: همه حیواناتی که در این عالم زندگی می کنند، خود هدفی ندارند بلکه خداوند بر اساس نظام عالم برای هر کدام مسیری مشخص کرده و همه خواه ناخواه در آن مسیر حرکت می کنند و خود اراده ای در این مسیر ندارند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-23293.aspx اخبار نماز جمعه 2017/1/13 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-23293.aspx پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(ره) در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c(%d8%b1%d9%87)-23288.aspx 2017/1/8 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c(%d8%b1%d9%87)-23288.aspx ترویج بی حجابی برنامه اسکتباری است آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان اظهار کرد: هشتم ربیع الثانی سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) پدر امام زمان است. ایشان در سال 231 متولد شدند و در سال 260 با سَم به شهادت رسیدند، لذا طول زندگی آن حضرت 28 سال بود و شاید جوانترین ائمه باشند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23292.aspx اخبار نماز جمعه 2017/1/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23292.aspx فعالیتهای فرهنگی منسجم برای کاهش آسیب های اجنماعی انجام شود هدف امام خمینی (ره) از انقلاب رشد کشور در فضایل و مقدسات بوده، گفت: فعالیت‌های فرهنگی منسجم در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%af-23284.aspx اخبارعمومی 2016/12/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%af-23284.aspx وحدت مسلمانان عامل پیشرفت اسلام است آوای همدلی در نگارستان ایران http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-23271.aspx اخبارعمومی 2016/12/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-23271.aspx استکبار جهانی هدفی جز اختلاف بین امت اسلامی ندارد http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-23272.aspx 2016/12/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-23272.aspx تجلیل از شهدای گلستان در کشور بی نظیر بود آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان اظهار کرد: سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) روز بسیار بزرگی است؛ امیدواریم بتوانیم امت خوبی برای پیامبر بزرگوار اسلام (ص) باشیم. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af-23273.aspx اخبار نماز جمعه 2016/12/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af-23273.aspx اعزام ۶۰۰ مبلغ به مناطق مختلف گلستان به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت حجت‌الاسلام علی اکبر سایری گفت: ۶۰۰ مبلغ به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت به مناطق مختلف گلستان اعزام می شوند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b6%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-23258.aspx 2016/12/11 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b6%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-23258.aspx رهبر معظم انقلاب تاکید و بنده را موظف کردند که سلام گرم و خالصانه ایشان را به شما برسانم http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%85-23277.aspx اخبار نماز جمعه 2016/12/9 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%85-23277.aspx دفتر نمایند ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان، با قرائت خطبه 175 نهج البلاغه اظهار کرد http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-175-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-23274.aspx 2016/12/9 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-175-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-23274.aspx وضعیت آسیب های اجتماعی جامعه بحرانی است حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد در نشست فصلی کارشناسان فرهنگی این اداره کل اظهار کرد:با وجود بحرانی بودن آسیب های اجتماعی ضروری است تا تمام دستگاه های فرهنگی استان وضعیت بحرانی آسیب های اجتماعی را رصد کرده و نسبت به رفع این آسیب ها اهتمام ورزند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23245.aspx اخبار سازمانی 2016/12/5 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23245.aspx اجرای برنامه های فرهنگی بر اساس شاخص ها و شیوه نامه ها باشد حجت‌الاسلام علی اکبر سایری گفت:اجرای برنامه های فرهنگی بر اساس شاخص ها و شیوه نامه ها باشد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-23246.aspx 2016/12/5 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-23246.aspx ماه ربیع الاول بهار مسلمانان است حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد گفت: ماه ربیع الاول بهار مسلمانان است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23243.aspx اخبار سازمانی 2016/12/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23243.aspx سرکشی مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان از کاروان های اعزامی مشهد مقدس مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان با حضور در مشهد مقدس از هیئات مذهبی و کاروان های اعزامی به مشهد مقدس سرکشی کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-23244.aspx 2016/12/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-23244.aspx دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان، http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-23275.aspx 2016/12/2 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-23275.aspx آیت الله نورمفیدی دانشجویان گذشته کشور را فراموش نکنند http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%86%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-23276.aspx اخبار نماز جمعه 2016/12/2 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%86%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-23276.aspx بیانات رهبری در خصوص نقش بسیج عملیاتی شود http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-23278.aspx اخبار نماز جمعه 2016/11/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-23278.aspx فعالیت های قرآنی باید مردمی برگزار شود حجت‌الاسلام نور الله ولی نژادگفت: فعالیت های قرآنی باید مردمی برگزار شود. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%af-23236.aspx اخبار سازمانی 2016/11/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%af-23236.aspx بازرسی از مسیر های کاروان پیاده حرم امام رضا(ع)صورت گرفت بازرسی از مسیر های کاروان پیاده حرم امام رضا(ع)صورت گرفت http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-23237.aspx اخبار سازمانی 2016/11/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-23237.aspx امروز آمریکا به خاطر خون شهدا از ایران می ترسد مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خون شهیدان را عامل ترس و وحشت آمریکا دانست و گفت: ایران کشور زنده دنیاست که دنیا در مقابل آن تعظیم کرده است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%af-23238.aspx اخبار سازمانی 2016/11/25 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%af-23238.aspx حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان درمراسم متمرکز اربعین حسینی گنبدکاووس حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در مراسم متمرکز عزاداری اربعین حسینی گنبدکاووس شرکت کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3-23229.aspx اخبار سازمانی 2016/11/20 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3-23229.aspx گردهمایی اربعین ریشه تکفیری ها را می خشکاند حجت الاسلام ولی نژاد گفت:گردهمایی اربعین ریشه تکفیری ها را می خشکاند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af-23231.aspx اخبار سازمانی 2016/11/20 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af-23231.aspx انتخابات آمریکا پرده مخملی روی این کشور را کنار زد http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%af-23279.aspx اخبار نماز جمعه 2016/11/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%af-23279.aspx ۳۰ شهید مداح و شاعر آئینی در گلستان شناسایی شده‌اند حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد گفت:30 شهید مداح و شاعر آئینی در گلستان شناسایی شده‌اند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af-23227.aspx اخبار سازمانی 2016/11/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af-23227.aspx علمای اهل سنت گلستان زائر کربلا شدند نوای وحدت در سایه اهل بیت(ع) علمای اهل سنت گلستان به زیارت امام حسین (ع) می‌روند تا به جهان اسلام نشان دهند برای زنده نگه‌داشتن دین اسلام شیعه و سنی در کنار یکدیگر و زیر سایه اهل بیت (ع) حرکت می‌کنند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa(%d8%b9)-23219.aspx اخبارعمومی 2016/11/16 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa(%d8%b9)-23219.aspx اهانت به حضرت امام خمینی(ره) غیر قابل تحمل است حجت الاسلام نور الله ولی نژاد گفت: اهانت به حضرت امام خمینی(ره) غیر قابل تحمل است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c(%d8%b1%d9%87)-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23220.aspx اخبار سازمانی 2016/11/16 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c(%d8%b1%d9%87)-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23220.aspx اعزام 36 کاروان پیاده از گلستان به مشهد مقدس حجت الاسلام نور الله ولی نژاد گفت: اعزام 36 کاروان پیاده از گلستان به مشهد مقدس اعزام شدند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-36-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-23223.aspx اخبار سازمانی 2016/11/16 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-36-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-23223.aspx تودیع و معارفه معاون فرهنگی،پژوهشی تبلیغات اسلامی گلستان آیین تودیع و معارفه معاون فرهنگی،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در گرگان برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%8c%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23226.aspx اخبار سازمانی 2016/11/10 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%8c%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23226.aspx ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های محرم در گلستان حجت‌الاسلام نور الله ولی نژادگفت:سطح کمی و کیفی فعالیت های محرم در گلستان افزایش داشته است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%da%a9%d9%85%db%8c-%d9%88-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23216.aspx اخبار سازمانی 2016/11/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%da%a9%d9%85%db%8c-%d9%88-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23216.aspx آموزش راز موفقیت کارکنان دولت است حجت‌الاسلام نور الله ولی نژادگفت: آموزش راز موفقیت کارکنان دولت است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23217.aspx 2016/11/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23217.aspx مناظره های انتخاباتی مشکلات درونی آمریکا را نمایش داد http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af-23280.aspx اخبار نماز جمعه 2016/11/4 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-305/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af-23280.aspx 13 آبان فرصتی برای بیان اهداف شوم استکبار جهانی است حجت‌الاسلام دیلمی گفت:13 آبان فرصتی برای بیان اهداف شوم استکبار جهانی است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/13-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23200.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/13-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23200.aspx دیدار امام جمعه مینودشت با رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان امام جمعه مینودشت با رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/مینودشت-129/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23201.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/مینودشت-129/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23201.aspx معرفت و تفکر در قیام امام حسین شناختن راه سعادت است حجت‌الاسلام میر قربان حسینی زیدی بیان کرد:معرفت و تفکر در قیام امام حسین شناختن راه سعادت است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آق-قلا-120/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23202.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آق-قلا-120/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23202.aspx گسترش مراکز علوم دینی مهم ترین نیاز جامعه اسلامی است حجت‌الاسلام محمودی بیان کرد: مهم ترین نیاز امروز جامعه اسلامی گسترش و توسعه مراکز علوم دینی و حوزوی است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23203.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23203.aspx 13آبان روز دانش آموز همواره برجسته و سربلند است حجت‌الاسلام میررسولی گفت: 13آبان روز دانش آموز همواره برجسته و سربلند است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/خان-ببین-126/13%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23204.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/خان-ببین-126/13%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23204.aspx آغاز ثبت نام هیئات مذهبی کلاله در سامانه طوبی حجت‌الاسلام سید خلیل صفی الحسینی از آغاز ثبت نام هیئات مذهبی کلاله در سامانه طوبی خبر داد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%a8%db%8c-23205.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%a8%db%8c-23205.aspx امام حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات همه انسانها است حجت‌الاسلام صالح قندهاری گفت: امام حسین (ع) چراغ هدایت و راهنمای رشد و فضیلت، دلیری و آزادگی و کشتی نجات همه انسانها از گمراهی است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرگز-122/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-(%d8%b9)-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23206.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرگز-122/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-(%d8%b9)-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23206.aspx عاشورا ی امام حسین (ع) جلوه گاه مکارم اخلاق است حجت‌الاسلام سلیمان یوسفی:عاشورا ی امام حسین (ع) جلوه گاه خلق و خوی متعالی و مکارم اخلاق است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرگز-122/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-(%d8%b9)-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23207.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرگز-122/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-(%d8%b9)-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23207.aspx دیدار هیات امنای مسجد صاحب الزمان (عج) با مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان هیات امنای مسجد صاحب الزمان (عج) باحجت‌الاسلام محمدباقر جلالی شاهکوه دیداروگفتگو کردند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/رامیان-127/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d8%b9%d8%ac)-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-23208.aspx اخبار شهرستان ها 2016/11/3 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/رامیان-127/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d8%b9%d8%ac)-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-23208.aspx زبان امر به معروف و نهی از منکر زبان نرم است حجت‌الاسلام نور الله گفت: زبان امر به معروف و نهی از منکر زبان نرم است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23167.aspx اخبار سازمانی 2016/10/19 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23167.aspx اجتماع بزرگ عاشورائیان حسینی در گلستان اجتماع بزرگ تاسوعای حسینی با عزاداری هیئت‌های مذهبی گلستان برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23169.aspx اخبار سازمانی 2016/10/11 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23169.aspx درس عاشورا انسانیت همراه با امید است حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد گفت:یکی از درس های مهم عاشورا درس انسانیت و امید است http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23155.aspx اخبار سازمانی 2016/10/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23155.aspx برگزاری تجمع بزرگ لبیک یا حسین(ع) در گرگان تجمع بزرگ عزاداران حسینی با عنوان لبیک یا حسین(ع) در امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%84%d8%a8%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-23156.aspx اخبار سازمانی 2016/10/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%84%d8%a8%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-23156.aspx تشکل های دینی محوری ترین قرارگاه تحقق اقتصاد مقاومتی هستند حجت‌الاسلام رضا دیلمی گفت: تشکل های دینی محوری ترین قرارگاه مردمی تحقق اقتصاد مقاومتی هستند http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-23157.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-23157.aspx برگزاری جلسه بررسی عملکرد هسته های فرهنگی جوان بندرترکمن جلسه بررسی عملکرد هسته های فرهنگی جوان بندرترکمن در اداره تبلیغات اسلامی بندرترکمن برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرترکمن-121/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86-23158.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرترکمن-121/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86-23158.aspx عاشورا مکتب انسان سازی است حجت‌الاسلام رضانیا اظهار داشت: عاشورا مکتب انسان ساز ی است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/رامیان-127/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23159.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/رامیان-127/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23159.aspx محرم،ماه نهضت بزرگ امام حسین(ع) است حجت‌الاسلام روشندل گفت: محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خدا است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%8c%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23160.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کردکوی-124/%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%8c%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23160.aspx ماهمحرم ماه اظهار عشق و محبت درونی نسبت به امام حسین(ع) است حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد گفت: ماه محرم، ماه اظهارعشق و محبت درونی نسبت به امام حسین(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) است http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23161.aspx 2016/10/6 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23161.aspx نصب۳۰۰ متر بنر و پرچم ویژه ماه محرم درشهرستان کردکوی ۳۰۰ متربنر و پرچم ویژه ماه محرم به همت اداره تبلیغات اسلامی کردکوی در این شهرستان نصب شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%db%8c-23162.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/6 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%db%8c-23162.aspx همایش بصیرت عاشورایی درگرگان همایش بصیرت عاشورایی با حضورحجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد درگرگان شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-23163.aspx اخبار سازمانی 2016/10/6 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-23163.aspx عید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است حجت‎الاسلام احمد شرفخانی گفت: عید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23045.aspx اخبار سازمانی 2016/9/21 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23045.aspx برگزاری همایش بانوان ولایی در گلستان همایش بانوان ولایی در گلستان برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23046.aspx اخبار سازمانی 2016/9/21 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-23046.aspx برگزاری کلاس آموزشی مداحی در جامعه القرآن کریم کلاله کلاس آموزشی مداحی ویژه بانوان در جامعه القرآن کلاله برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-23074.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/21 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/کلاله-123/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-23074.aspx برگزاری مراسم عید سعید غدیر ویژه خواهران در فاطمیه آزادشهر مراسم جشن عید سعید غدیر خم ویژه خواهران در فاطمیه آزادشهر برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-23075.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/21 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-23075.aspx برگزاری گفتمان دینی غدیرشناسی در روستای شفیع آباد خان ببین گفتمان دینی غدیرشناسی در فاطمیه روستای شفیع آباد شهر خان ببین برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/خان-ببین-126/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86-23076.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/20 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/خان-ببین-126/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86-23076.aspx برگزاری مراسم ولادت امام هادی (ع) در مسجد باب الحوایج (ع) گنبد کاووس مراسم ولادت امام هادی (ع) در مسجد باب الحوایج (ع) روستای تقی آباد گنبد کاووس برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%ac-(%d8%b9)-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3-23077.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/20 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%ac-(%d8%b9)-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3-23077.aspx مراسم جشن بزرگ غدیر در بندرترکمن برگزار می‌شود مراسم جشن بزرگ غدیر با حضور اقشار مختلف مردم شیعه و سنی در بندرترکمن برگزار می‌شود. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرترکمن-121/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-23078.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/بندرترکمن-121/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-23078.aspx عید قربان روز تعبد و بندگی محض در پیشگاه خدای سبحان است بایرام آخوند سلاق بیان کرد: عید قربان روز تعبد و بندگی محض در پیشگاه خدای سبحان است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آق-قلا-120/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23079.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آق-قلا-120/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23079.aspx برگزاری آزمون تفسیر موضوعی قرآن کریم و سبک زندگی قرآنی ویژه روحانیون مستقر در گلستان آزمون تفسیر موضوعی قرآن کریم و سبک زندگی قرآنی ویژه روحانیون مستقر در گرگان برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-22989.aspx اخبار سازمانی 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-22989.aspx ائمه اطهار(ع) عدالتخواه و حق طلب بودند حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: ائمه اطهار(ع) عدالتخواه و حق طلب بودند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%b1(%d8%b9)-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af-22990.aspx اخبار سازمانی 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%b1(%d8%b9)-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af-22990.aspx اعزام ۷۵ مبلغ بمناسبت عید غدیر خم به روستاهای گلستان ۷۵ مبلغ به مناسبت عید غدیر خم به روستاهای گلستان اعزام شدند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b7%db%b5-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-22991.aspx اخبار سازمانی 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b7%db%b5-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-22991.aspx خادمین امام رضا(ع) به سلاح علم در این عرصه مجهز شوند حجت‌الاسلام جواد نجفی گفت: خادمین امام رضا(ع) باید به سلاح علم در این عرصه مجهز شوند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-22992.aspx اخبار سازمانی 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-22992.aspx برگزاری جلسه مقدماتی ویژه برگزاری کنگره شعر اهل بیت(ع) در گلستان جلسه مقدماتی ویژه برگزاری کنگره شعر اهل بیت(ع) در اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-22993.aspx اخبار سازمانی 2016/9/18 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-22993.aspx معرفی نفرات برتر کارگاه اموزش و تولید کاریکاتور صدعن سبیل ا... نفرات برتر کارگاه اموزش و تولید کاریکاتور "صدعن سبیل ا..." معرفی شدند. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%a7-22994.aspx اخبار سازمانی 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%a7-22994.aspx برگزاری جلسه توجیهی کاروان پیاده حرم رضوی در آزادشهر جلسه توجیهی کاروان پیاده حرم رضوی در امامزادگان آق امام آزادشهر برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-22995.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/آزادشهر-119/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%87%d8%b1-22995.aspx تقدیر از هنرمند حوزه هنری گلستان دریادواره سراسری خط سرخ منا در آئین اختتامیه یادواره سراسری ادبی هنری خط سرخ منا از فروزان محمد شفیع به‌عنوان کاریکاتوریست برگزیده گلستانی تقدیر شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d9%86%d8%a7-22996.aspx اخبار سازمانی 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d9%86%d8%a7-22996.aspx کنفرانس چچن، مرز بین اهل سنت و وهابیت را مشخص کرد آیت الله سیدکاظم نورمفیدی گفت:کنفرانس چچن، مرز بین اهل سنت و وهابیت را مشخص کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%86%da%86%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d8%b1%d8%af-22997.aspx اخبار سازمانی 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%86%da%86%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d8%b1%d8%af-22997.aspx امام هادی (ع) راه آینده را برای مردم تدوین کرد حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: امام هادی (ع) راه آینده را برای مردم تدوین کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-(%d8%b9)-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-22998.aspx اخبار سازمانی 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-(%d8%b9)-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-22998.aspx دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با امام جمعه اهل سنت گنبد حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد بمناسبت عید قربان با امام جمعه اهل سنت گنبد دیدار کرد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-23080.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/گنبد-125/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-23080.aspx برگزاری گفتمان دینی غدیرشناسی در روستای مازیاران خان ببین گفتمان دینی غدیرشناسی در فاطمیه روستای مازیاران شهر خان ببین برگزار شد. http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86-23081.aspx اخبار سازمانی 2016/9/17 http://old.tebyan-golestan.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86-23081.aspx غدیر برجسته ترین روز در تاریخ بشریت است حجت‌الاسلام حسینی اظهار داشت: غدیر برجسته ترین روز در تاریخ بشریت است. http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23082.aspx 2016/9/16 http://old.tebyan-golestan.ir/News/%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-23082.aspx